ద అక్షరము తో అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు -

ద అక్షరము తో అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

ద అక్షరము తో అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

 

ద్విజ, దతీ, దుర్గా దేవి, ద్రియా, దృశ్యానా, ద్రస్తి, ద్రష్టా, డోయల్, డోరతీ, జ్ఞానేశ్వరి, దీక్షిత, దివ్యత, దివ్యాని, దివానీ, దీక్షా, దిషారీ, దిర్సానా, దీపు, దీప్త, దీపిషా, దీపిక, దీపాషా, దీపన్విత, దీపల్, దినోషా, దినీషా, డింపీ, డింపి, దీక్షికా, దీక్షేకా, దిగిషా, ద్యుతి, ద్యుతి, ధుతి, ధుతి, ధుషిత, ధృవితా, ధృష్మా, ధ్రియా, ద్రస్తి, ద్రసిక, ధివిజ, దితి, ధీతి, ధేయాన్షి, ధీరవి, దర్శిని, దర్శిత, దర్శిని, దార్శిక.

 

దర్శనీయ, ధరణి, ధర్నా, ధార్మిక, ధరిణి, ధరహసి, ధన్యవి, ధన్విక, ధన్వంతి, ధన్సిక, ధన్షిక, ధనవంతి, ధనప్రియ, ధనలక్ష్మి, ధన ప్రియ, ధన్ లక్ష్మి, దక్షిత, దక్షత, దేవయాశి, దేవోశ్రీ, దేవకన్య, దేవజని, దేవిషా, దేవీ ప్రసాద్, దేవస్మిత, దేవమతి, దేవమాత, దేవకిరి, దేవజ, దేవార్తి, దేష్నీ, దేశిక, దేశాని, డెన్సి, డెమిరా, దేక్ష్ణ, దీప్తికానా, దీప్తిక, దీప్తీక్ష, దీప్తిక, దీప్షిక, దీపిత, దీపన్విత, దీపనా, దీపమాల, దీపబలి, దీనా, దీక్షిత, దీక్షికా.

 

D అక్షరము తో అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

 

దర్శి, డార్మినీ, దరిత్రీ, దనుసియా, డాని, దమయంతి, డమరుకి, డాలీ, దక్షితా, దక్షిక, దక్షణ, దక్షకన్య, దజ్షి, దైవి, దుందుబి, దులాదేవి, దివ్యమణి, దివిజ, ధేనుక, ధీతి, ధవళంబరి, ధాతువర్దని, ధర్మావతి, ధరిత్రి, ధరణి, ధనవతి, ధన లక్ష్మి, ధామిని, ధరణి, దేవ్యోషా, దేవిప్రియ, దేవికి, దేవి, దేవగర్భ, దేవవర్ణిని, దేవశ్రీ, దేవశ్రీ.

 

దేవసేన, దేవాన్షి, దేవాంగి, దేవానంద, దేవమనోహరి, దేవకన్య, దేవగాంధారి, దేశరంజిని, దీప్త, దీప్మల, దీపకళ, దీపిక, దీపప్రభ, దయానిత, దర్శిత, దర్శత, డమరుగప్రియా, దక్షత, దక్షజ, దామిని, దామ, దాక్ష్య, దేదీప్య, దేవయాని, దృష్టికా, దీక్షిత, దివ్యశి, ద్విపావతి, దేవాంగన, ధరణిత, దేవమణి, ధరహాసిని, ధనిష్ఠ, ధనిష్ట, దేవలేఖ, దేవ నందన, ధనస్వి, ధనుష్య, దేబోప్రియ, డెబోరా, దివ్యాంక, ధనుష్క, దీపశిఖ, దయామయీ, దక్షిత, దయామయి, దేవలత, ధియాన్, దీక్షిత్,

 

ద అక్షరము తో అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

 

ధుహిత, ధవనీ, దాయిని, దేవతా, దీక్షిత, ద్విషా, ధవలా, దివిత, ధనియా, ధరిణీ, దుహిత, దీపాంషి, ధేయ, ధృతి, ద్వితి, దేశిహ, తీర్థ, ధృతి, డోలికా, దేవిత, దీక్షిత, దేలాక్షి, దిపతి, దీక్షిత, దిల్బర్, ధ్లృతి, దివ్యక్షి, ధరతి, ధనుజ, ధరియా, ద్యుమ్నా, దివ్యతి, దివ్యాన, దేవమయి, దీపశ్రీ, దివ్యాంశ, దిగ్వి, ధరిత్రి, దీక్షిత, దేవదర్శిని, జ్ఞానదా, ద్వితి, దీపకళ, ధైర్య, దీబశ్రీ, దృవి, డిజా, ధుని, దీక్ష్య, దిగ్నా.

D అక్షరము తో అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

 

దివినా, ధారిక, దాన్వి, ద్రుతి, ధావ్ని, దర్శికా, డాలీ, ద్రుతి, ద్రష్టి, దృష్టి, దులారి, దేస్నా, డింపిల్, దృష్టి, ద్యుతి, ద్వానీ, ధారుణ, ధిత, ధ్యేయ, ద్యుతి, డెలీనా, ధరి, దీక్షా, దీక్షి, దుహిత, ధనస్సు, దేశ్ణ, దినిక, దీక్షిత, ధీమహి, దీప్శిఖా, దీష్ణ, ధృష, డ్రూమి, దృఢమైన, డూమా, ద్వితి, ద్విషా, ధీర, దిత్వి, దియు, దృశ్య, ధ్వని, దివితా, ధృమి, దేవని, ధాత్రి, ధ్వని, ధియా, దక్షిత

 

ధన్వి ధ్రువి,, దిశా, దిశి, ధున్, దీశా, ధృతి, దర్పణిక, దర్పణ, దామిని, దలాజా, దక్షత, దధిజ

Leave a Comment