A అక్షరము తో తెలుగు అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు -

A అక్షరము తో తెలుగు అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

A అక్షరము తో తెలుగు అందమైన అమ్మాయిల పేర్లు

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అభవ్య, అనౌక, అలేఖ్య నిత్య, అద్రిత్య, అంకియా, ఆయుశ్రీ, ఆయుష్క, ఆయుషా, ఆయుర్ధా, ఆయుర్దా, అయుక్త, అయోతి, అయతి, అయంతిక, అయ్యన్న, అవిరా, అవిప్సా, అవినాశిక, అవినందితా, అవికా, అవస్తి, అవాప్య, అవనీత, అవలీల, అరవ్,

అటుల, అట్టియ, అట్టిక, ఆత్మిఖా, అతిరియ, అతిక్ష, అథ్విక, ఆత్మిఖా, అథిని, అతిధి, అథీవా, అతష, అథాలియా, అచ్య, అశ్విత, అశ్వతి, అశ్విత, అశ్విక, అస్తుతి, అస్తా, అశ్రిత, అస్రీ, అస్మిత, అశ్వినా, అశ్విక, అశ్వతి, అశ్వభా, అశ్రిత, అష్రిక, అశ్మితా. అశ్మిత. ఆశ్లేష. అషితా. అషిమా, అశావతి, ఆశారిక, ఆశాలత, ఆశా రాణి, అస్గారి, అసీమా,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అరీనా, ఆర్య, అర్విత, ఆర్విక, అర్వి, అరుల్ ప్రియ, ఆర్టిషా, అర్షియా, అర్షిన్, అర్షిక, అర్ష, అర్పిత, అరూనా, అరోమా, ఆరోగ్యదా, ఆర్నిక, అర్మిత, అర్కిత, అర్జుని, అరియానా, అరియోనా, అరినా, అరిక్త, అరిఖ్త, అరిక, అరీట్, ఆర్ద్ర, అర్చన, అర్చిత, ఆర్చి, అర్చా, అరమాలవికా, ఆరాధ్యాయ, ఆరాధన్, అపూర్వి, అపూర్ణ, అపినాయ, అపెక్సా, అపేక్షా, అపరూప, ఆలనీ, అన్యుత, అన్విక, అన్వీ, అన్వీక్ష, అనుయా, అనువా, అనుత్తర, అనుసూయా, అనుశ్రీ, అనుసియా, అనుష్క, అనూషియా, అనూషి, అనుశీల, అనూష, అనుశాయ, అనురాతి, అనురాగిణి, అనునిత, అనుమిక, అనుమేహ, అనుమేఘ, అనుమతి, అనుల, అనుకృతి, అనుకీర్తన, అనూహ్య, అనుగ్నా, అనుదీప్తి, అనుభూతి, అనుభవి, అను కీర్తి, అంటిని, అంతిక, అంశుమాలి, అంశుమల, అన్షితా, అంషికా,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అన్షిదా, అంషీనా, అనూజ, అనూహ్యా, అన్నజయ, అన్నెల్, అన్నయ, అన్నపూర్ణి, అంకిషా, అంజుశ్రీ, అంజులి, అనితా దేవి, అనిస్ఖా, అనిషి, అనిలజ, అనియ, అన్హీతి, ఆంగ్లినా, అంగీరా, అంజి, ఏంజెలీ, ఏంజెలికా, ఎనిమోన్, అనిత్, అన్బేషా, అన్బరసి, అనయత్, అనవిక, అనతి, అనాథ, అనర్ఘ, అనారా, అనంత్య, అనంతిక, ఆనంది, ఆనందని, ఆనందమయే , ఆనంద లక్ష్మి, అనయ్యా, అనీషా, అనైక, అమృత, అమలికా, అమిత్జ్యోతి, అమిష్ట, అమృత, అమిండితా, అంబర్లీ, అమర్త,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అమర్ని, అమరియా, అమరి, అమంతిక, అమల్దీప్తి, అల్విరా, అల్పిత, అలివేణి, అలంకృత, అక్వీరా, అక్షితి, అక్షర, అక్షిక, అక్షి, అక్షర, అక్షయ్, అక్షరం, ఆకృతి, అకితా, అకిషిత, ఆకాశిని, ఆకాశ, ఆకర్షణ, ఆకర్ష, ఆకాంక్ష, అకల్క, అజియా, అజేయ, అజంతా, ఐశ్వర్య, ఐష్ణ, ఐష్మిన్, ఐషికి, ఐంగిని, అహ్లాదిత, అహ్లాదిత, అహ్లాదజనని, అహింసా, అహంతి, అహంకార, అఘనాశిని, అగల్య, ఏష్ణ, అనీ, అద్యద్వైత, అద్వితేయ, అద్విక, అద్వేకా, అద్శయ,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అద్రితి, అద్రిమ, అదిత్రి, ఆదిశ్రీ, అధ్యాయ్, అధ్విక, అధుజా, అధితి, ఆదిశ్రీ, ఆదిశ, అధమ్య, ఆదర్శిని, అసిరా, అచ్లా, అచిర, అబ్జా, అభిరామి, అభినయ, అభినంద, అభిలాషిని, అబ్తా, అభిష,  అభిసారికా, అభిరూపా, అభిప్షా, అభిప్సా, అభికాంక్ష, అభిజ్ఞ, అభిజితా, అభిజాత, అభిగ్న, అభిధ, అభిష, అభీర, అభా, అబ్బినయ్హా, ఆస్తా, ఆస్రా, ఆస్మి, ఆశ్వని, ఆష్మీన్, ఆష్కా, ఆషితా, ఆశలత, ఆశక, ఆరతి, ఆర్య, అరుణ,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

ఆరిణి, ఆర్చి, ఆరైన, ఆరాధన, ఆరాధ్యాయ, ఆరా, ఆప్తి, అన్య, ఆనవి, ఆనందిత, ఆకర్షిక, ఆకాంక్ష, అహ్నా, ఆహ్లాదిత, ఆద్విక, ఆద్రితి, ఆదిశ్రీ, Aadhrika, ఆదిరా, ఆదర్శిని, ఆభరణం, అయంతి, అవ్యుక్త, అవనిత, అవిఘ్న, అవ్హ్నిపాలా, అవ్హ్ని, అవెంటికా, అవతార, అవరాజా,

అవభ, అతిత్య, అతిథి, అథిత, అతిశయ, అశ్విని, అశ్వతి, ఆస్త్రితి, అస్తి, అస్థేయ, అస్తా, అస్మిత, అస్మీ, అస్లుటా, అస్లునాకి, అస్లుయిల్, అలాగే, అశ్వతి, ఆశివర్యం, ఆశా, అరుణిమ, అరుణాంగి, అరుక్షితా, ఆర్టికా, అర్థా, అర్పిత, అర్పణ, అర్హతి, అర్హనా, అర్చిత, అర్చిష్మతి, అర్చిషా,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అర్చిని, అర్చన, అప్సర, అపేక్ష, అపమ, అన్వయ, అనుతమ, అనుశ్రీ, అనుస్లం, అనుష్ణ, అనురిమా, అనుప్రియ, అనుప్రభ, అనుపమ, అనుమోదిత, అనులోమ, అనులేఖ, అనుక్త, అనుకాంక్ష, అనుక, అనూజ, అనుగ్రహ, అనుధ్య, అనుదర్శనం, అనుభూత, అనుభ, అంసిత, అంసికా, అంశుమతి, అన్షులా, అనోమా, అన్మిమ, అంకుషి, అంకురా, అంజుషా,

అంజి ,అంజసి, అంజలిక ,అనిందిని, అనిక్స్లం, అన్హితి, అన్హతి, అనశ్వర, అనర్ఘ్య, ఆనందిని అనామివా, అనభ్ర, అమృత, అమృతవాహిని ,అమృత,అమూల్య ,అమోలికా, అంబుధి, అంబుధర ,అంబిలీ, అంభోజిని ,అంభిని, అంబయ్య ,అంబమనోహరి, అంబలి, అంబాలా, అమతి , అమన్యత, అమల్దీప్తి, అమన్య ,అల్పిత, అలోక, అలిప్రియ, అలంకృత ,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

అలంకృత, అలంకారి, అలంకారప్రియా, ఆకూటి, అక్షితి, అక్షర, అఖిల, అకాంగ్ష, అజాత, అజముఖి, ఐశ్వర్య, ఐషాని, అయినితి, అగ్రిమా, అగ్రతా,  అగ్నిశిఖ, అగజా, అద్వితీయ, అద్వయ్య, అదృష్ట, అద్రి, అధ్యాయ, అభిత, అభిరూప, అభిరామి, అభిమత, అభిజితి, అభిగ్న్యా, అభిజ్ఞ, ఆయాతి, ఆత్మిక, ఆస్తా, ఆశ్రయ, ఆశిష, ఆషిమా, ఆషి, ఆశ్చర్యం, ఆశాలి, ఆశాలత, ఆశాకిరణ్, ఆశా, ఆర్యనా,, ఆర్ద్ర,, ఆపేక్ష, ఆంతిక, ఆండాళ్, అనన్తమాయ, ఆనందిత .

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

ఆనందిని, ఆనందత, ఆనందనా, ఆనమ్ర, అనాధిత, ఆకృతి,, ఆకాశ, ఆదిత్రి, ఆభ, ఏషా, అదిత్రి, ఆదిత, అదిరా, అచల, అబిష్ట, అభిప్రీతి, అభాతి, అబ్దా, అబర్ణ, ఆస్తికా, ఆష్ని, అలయ, అశ్విత, అనాయ్నా, అరయ్యా, అభిరుచి, అవనిక, అను ప్రియ, అరిత్రి, అరుణ్య, అగమ్య, అభినయ, అనన్షి, అర్షిత, ఆకృతి, ఆలేహ్య, అన్వేష, ఆర్యహి, ఐషిత, అలివా, అజాని, అబీనా, ఆకృతి, అహీనా, అనుప, ఆరాధన, అనంగీ, ఆకాంక్ష, అమికా, అమిత్, అలోపా, అమిత్, అక్షీ, అవసా, అశని, అమోఘ, ఆకర్ష, అంకనా, అక్షదా, అనుగ, ఆముక్త, అల్పా, అషిరా, అలోకి, అంకు, ఔహ్నా,

అ తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు ఆడపిల్లల పేర్లు

 

అని, అమిడి, అంచిత, అభిరా, అంబుడా, అరు, అంశుల, అనిలా, అముత, అనంతి, అనిహ, అనాగి, అరువి, ఆతి, అపలా, ఆమోద, అశేష, అంజికా, ఆనంద, అజాల, అనేరి, ఐషిత, అనియ, అబీధ, అయన, అస్య, అనోఖి, అమోలి, అరైనా, ఆయోక, అవిషి, అసిన్, అంజా, –

ఆశ, ఆకాంక్ష, ఆమాయ, అన్షా, ఆకాంక్ష, అనన్, అన, అంబు, అదా, అనీక్ష, అర్ని, ఆంషి, అమిషి, అవని, అమీ, ఆరవి, అన్షి, అనుమతి అమృతకళ ఆరాధన ఆరాధన అన్వేష అస్లేషా అనౌష్క అనహిత అమ్రుష అలేఖ్య అక్షధ అకృతి అఖిల ఆకాశలీనా అజీత అజస్త ఐసిరి ఐషిని ఐశాన్య ఐంద్రిలా ఐడెన్ అహల్య అహేలి అధీర అచిత్ అభితి అభిరతి అభిలాష అభిలాస అభిధ్య ఆత్రాయి ఆశ

Leave a Comment