Shamshabad Mandal MPTC Mobile Numbers List RangaReddy District in Telangana State

Shamshabad Mandal MPTC Mobile Numbers List 
2014 RangaReddy District in Telangana State

 

 

Shamshabad P.Gnaneshwar Yadav MPTC BC 9848917364
Shamshabad Karanam Jayamma MPTC BC 9849729949
Shamshabad R. Rekha MPTC BC 9391019669
Shamshabad B Sridhar MPTC BC 9948111956
Shamshabad B. Srikanth MPTC BC 9848955500
Shamshabad Chavula Vijayal Laxmi MPTC BC 8978901271
Shamshabad K. Manjula MPTC BC 9908787313
Shamshabad Tallapally Indiramma MPTC BC 9848225998
Shamshabad Boeni Jyothi MPTC BC 9848185484
Shamshabad Gaddam Manema MPTC BC 9848811834
Shamshabad Mohammed Khaja Najmuddin MPTC MINORITY 9948409091
Shamshabad Zulekha Begum MPTC MINORITY 9848424821
Shamshabad Kolan Sushma MPTC OC 9848146442
Shamshabad R. Madhava Reddy MPTC OC 9866087665
Shamshabad Enugu Anuradha MPTC OC 9848087342
Shamshabad Nallola Yadaiah MPTC SC 9848395384
Shamshabad Chinnagandu Aravindu Kumar MPTC SC 9912390850
Shamshabad Dandu Isthari MPTC SC 9866491802
Shamshabad S. Latha Sree MPTC SC 9848659808
Shamshabad Mailaram Saritha MPTC SC 9948317059
Shamshabad Mudavath Devli MPTC ST 9848649012
Shamshabad Vankdovth Mohan MPTC ST 9949571385

Change of mobile number to send e-mail id …plnarayana4u@gmail.com